Rydym yn Ariannu

Rydym yn ariannu elusennau bach a lleol, gan fuddsoddi yn eu gwaith i helpu pobl i oresgyn materion cymdeithasol cymhleth ledled Cymru a Lloegr. Rydym yn helpu elusennau gydag incwm blynyddol o £25,000 i £1 miliwn sydd wedi dangos bod ganddynt hanes blaenorol o helpu pobl ar siwrnai o newid positif drwy gymorth trwyadl, cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Rydym yn cynnig cyllid anghyfyngedig, gan gynnwys costau craidd, a chymorth datblygu wedi’i deilwra i helpu eich elusen i fod yn fwy effeithiol.

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn ymgeisio am arian

1

Dysgu am y math o waith rydym yn ei ariannu

Dechrau drwy ddethol y mater cymdeithasol cymhleth mae eich elusen yn canolbwyntio arni’n bennaf

Dechrau drwy ddethol y mater cymdeithasol cymhleth mae eich elusen yn canolbwyntio arni’n bennaf

2

Gwirio eich cymhwystra mewn pum munud

Nodi’r awdurdod lleol lle mae eich gwaith yn digwydd

Nodi’r awdurdod lleol lle mae eich gwaith yn digwydd

3

Byddwn yn anfon dolen at ffurflen gais fer atoch

Dywedwch wrthym am eich elusen, y gwahaniaeth rydych yn ei wneud a’ch anghenion datblygiadol

Dywedwch wrthym am eich elusen, y gwahaniaeth rydych yn ei wneud a’ch anghenion datblygiadol

4

Bydd eich cais yn cael ei adolygu gan un o’n Swyddogion Grantiau

Byddwch yn ystyried sut mae eich elusen yn cyd-fynd â’n meini prawf

Byddwch yn ystyried sut mae eich elusen yn cyd-fynd â’n meini prawf

5

Byddwn yn trefnu cyfarfod rhithiol ag un o’n rheolwyr

Byddwn yn eich hysbysu a fyddwch yn mynd ymlaen at y Panel Grantiau am benderfyniad terfynol

Byddwn yn eich hysbysu a fyddwch yn mynd ymlaen at y Panel Grantiau am benderfyniad terfynol

Mae ein ceisiadau yn agored drwy gydol y flwyddyn. Byddwn yn ymdrechu i roi penderfyniad i chi o fewn pedwar mis.

Ein Dull Ariannu

Ein Blaenoriaethau Ariannu

Ein huchelgais yw helpu elusennau bach a chanolig i adfer ac adnewyddu ar ôl yr argyfwng presennol. Yn 2021, byddwn yn cynnig grant anghyfyngedig dwy flynedd o £50,000 i tua 190 o elusennau a fydd yn rhoi hyblygrwydd ychwanegol i’r elusennau rydym wedi ffurfio partneriaeth â hwy ynglŷn â sut maent yn defnyddio eu hadnoddau.

Ochr yn ochr â’r arian hwn, bydd elusennau’n cael help Rheolwr Rhanbarthol, a fydd yn gweithio â hwy i ganfod anghenion datblygiadol sy’n flaenoriaeth iddynt ac yn eu helpu i gael ystod eang o gymorth datblygiadol i ddiwallu’r anghenion hynny.

Rydym yn cydnabod bod llawer o elusennau a fyddai’n hoffi cael ac a fyddai’n elwa ar ein cefnogaeth ond, fel pob cyllidwr arall, mae terfyn ar yr arian sydd ar gael inni.

Yn 2021, byddwn yn gallu dyfarnu tua 190 o grantiau newydd yn unig i elusennau bach yng Nghymru a Lloegr. Rydym am fod yn agored a thryloyw ag elusennau a gwneud y defnydd gorau o’r amser maent yn ei dreulio’n ymgeisio am grant, drwy ei gwneud yn amlwg o’r dechrau pa elusennau rydym fwyaf tebygol o’u hariannu ar unrhyw adeg.

Mae ein proses ariannu’n ystyried anghenion lleol, niferoedd yr elusennau bach a chanolig sydd yn yr ardal, natur y rhanbarth a chydbwysedd ein portffolio.

I weld a ydym yn ariannu’r prif faes mae eich elusen yn canolbwyntio arno a’r ardal lle’r ydych yn gwneud y rhan fwyaf o’ch gwaith, dechreuwch isod drwy ddewis mater cymdeithasol cymhleth ac yna dewis eich awdurdod lleol.

Cafodd y Blaenoriaethau Rhanbarthol eu diwygio ddiwethaf ar 1 Awst 2021

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth

Trwyadl  

Rydym yn ariannu elusennau sy’n gweithio â phobl dros gyfnod hir (lleiafswm o 12 wythnos). O ganlyniad, nid ydym yn ariannu gwaith sy’n gyngor untro neu gyfeirio’n bennaf.

Cyfannol a chanolbwyntio ar yr unigolyn

Rydym yn disgwyl bod elusen yn defnyddio 'dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn'. Bydd yr unigolyn yn cael ei asesu a bydd eu hanghenion wedi’u canfod gyda chynllun cymorth yn cael ei roi ar waith. Os na all eich elusen ddiwallu’r holl anghenion a ganfuwyd, bydd angen i chi ddweud wrthym sut yr ydych yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i roi sylw i hyn.

Wedi’i dargedu

Ni allwn gefnogi gwaith sy’n adweithiol yn unig, na gwaith sydd er budd cymuned ddaearyddol gyfan. Bydd yr elusen wedi dewis grŵp penodol o fuddiolwyr, bydd yn deall eu hanghenion ac yn mynd ati’n rhagweithiol i’w helpu.

Cefnogi siwrnai o newid

Rydym yn disgwyl y bydd elusen yn gallu monitro a mesur newidiadau positif, sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Efallai na fydd y rhain yn ganlyniadau ‘caled’ bob amser, ond bydd angen inni weld tystiolaeth bod yr elusen yn helpu ei defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu sgiliau newydd, annibyniaeth, sicrwydd a/neu weithrediad.

Cyllid costau craidd

Nid ydym yn gosod llawer o gyfyngiadau ar y grantiau rydym yn eu dyfarnu, rydym yn hytrach yn ymddiried yn yr elusennau i wario eu harian yn y ffordd maent yn teimlo sy’n briodol. Felly, nid ydym yn gofyn am gyllideb, na sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

Cymorth Datblygiadol

Rydym yn gallu cynnig cymorth datblygiadol wedi’i deilwra ar gyfer elusennau i helpu i gynyddu eu galluoedd sefydliadol, i wella eu cydnerthedd a’u cynaliadwyedd. Mi all hwnnw fod yn help i sefydlu cronfa ddata newydd, ac mi all ein hymgynghorwyr arbenigol eich helpu â’ch trefniadau llywodraethu neu waith codi arian, neu hyd yn oed roi arweiniad ar fater ariannol neu adnoddau dynol penodol. Rydym yn deall yr effaith y gall help o’r fath ei gael, felly rydym yn arbennig o awyddus i weithio ag elusennau sy’n gallu dangos dealltwriaeth o’r anawsterau datblygiad sefydliadol maent yn eu prifi, ac sy’n awyddus i’w datrys.

Cyllid anghyfyngedig

Mae hon yn rhaglen grantiau anghyfyngedig sy’n golygu y gallwch ddefnyddio’r grant i unrhyw ddiben sy’n hybu nodau eich elusen. Er enghraifft, efallai bydd eich Bwrdd yn penderfynu creu cronfa wrth gefn neu dalu am sgiliau ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu fel sefydliad. Ni fyddwn yn gofyn am gyllideb na sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

Cwestiynau Cyffredin

Ewch i adran:

Faint o arian ydych chi’n ei ddyrannu i elusennau?

Rydym yn dyfarnu grantiau o £50,000 dros 2 flynedd.

Beth yw eich meini prawf cymhwystra?

Gallwch lawrlwytho ein meini prawf cymhwystra llawn yma neu ddefnyddio ein gwirydd cymhwystra. Os ydych wedi darllen ein meini prawf ac yn dal yn ansicr a ydych yn gymwys, cysylltwch â ni.

Pam nad ydych chi’n ariannu fy awdurdod lleol?

Yn 2021, byddwn yn gallu dyfarnu arian i 190 o elusennau bach a chanolig yng Nghymru a Lloegr. Rydym am fod yn agored a thryloyw ag elusennau a gwneud y defnydd gorau o’u hamser drwy ddweud ymlaen llaw wrth elusennau pa feysydd rydym fwyaf tebygol o’u hariannu ar unrhyw adeg. Felly, rydym wedi cyflwyno ‘blaenoriaethau rhanbarthol' i wneud yn siŵr bod ein portffolio o grantiau’n cael ei ddosbarthu’n deg rhwng yr 11 mater cymdeithasol cymhleth a’r rhanbarthau yng Nghymru a Lloegr lle’r ydym yn canolbwyntio ein gwaith, fel na fydd elusennau’n treulio amser yn gwneud cais i ni os nad oes llawer o siawns y bydd arian yn cael ei ddyfarnu iddynt.

Mae Blaenoriaethau Rhanbarthol yn ystyried anghenion lleol, nifer yr elusennau bach a chanolig cymwys, natur y rhanbarth a lefel y buddsoddiad a roddwyd gan y Sefydliad i bob mater cymdeithasol cymhleth yn yr ardal honno, gan gynnwys ein portffolio o grantiau byw. Bydd gallu eich elusen i ymgeisio inni eleni yn dibynnu ym mha Awdurdod Lleol yr ydych yn gwneud y rhan fwyaf o’ch gwaith, a’r mater cymdeithasol cymhleth yr ydych yn rhoi sylw iddo.

Rydych yn dweud mai dim ond gwaith ‘elusennau cofrestredig’ rydych yn ei ariannu – beth mae hyn yn ei olygu?

Dim ond Elusennau neu Sefydliadau Corfforedig Elusennol (CIO) wedi’u cofrestru â’r Comisiwn Elusennau rydym yn eu hariannu, ac sydd hefyd ag o leiaf un flwyddyn o gyfrifon cyhoeddedig.

Beth mae cyfrifon cyhoeddedig yn ei olygu?

Wrth sôn am gyfrifon cyhoeddedig, rydym yn cyfeirio at y cyfrifon a gyhoeddwyd ar eich tudalen ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Rydym yn Sefydliad Buddiannau Cymunedol (CIC), a ydym yn gymwys i ymgeisio?

Nac ydych, rydym yn derbyn ceisiadau gan elusennau neu Sefydliadau Corfforedig Elusennol (CIO) sydd wedi’u cofrestru â’r Comisiwn Elusennau’n unig.

A oes pethau nad ydych yn eu hariannu?

Oes, mae ein rhaglenni grant wedi’u creu i helpu elusennau bach a lleol sy’n helpu pobl 17+ oed i oresgyn materion cymdeithasol cymhleth. Gallwch wirio pa faterion rydym yn eu hariannu isod neu darllenwch ein strategaeth i weld pam yr ydym wedi dewis y rhain.

Rydych yn cefnogi elusennau sy’n helpu pobl sy’n wynebu materion cymdeithasol cymhleth. Beth ydych chi’n ei olygu wrth faterion cymdeithasol cymhleth?

Rydym yn gweithio â channoedd o elusennau bach a lleol sy’n helpu pobl i ddelio â materion cymdeithasol cymhleth sydd heb ddatrysiadau syml. Problemau fel iechyd meddwl gwael, digartrefedd a dibyniaeth. Rydym yn ariannu elusennau sy’n helpu pobl y mae eu bywydau wedi’u heffeithio’n sylweddol gan y materion cymdeithasol cymhleth hyn:

 • Caethiwed neu ddibyniaeth ar alcohol, cyffuriau a/neu gamblo
 • Ceiswyr lloches a ffoaduriaid
 • Rhai sy’n gadael gofal
 • Cam-drin domestig a rhywiol
 • Digartrefedd/byw mewn llety bregus
 • Anableddau dysgu
 • Iechyd meddwl
 • Troseddu, carcharu neu wasanaeth cymunedol
 • Camfanteisio rhywiol
 • Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern
 • Rhieni ifanc

Rydym yn helpu pobl sy’n byw ag un neu fwy o’ch materion cymdeithasol cymhleth. A ydym ni’n gymwys yn awtomatig i ymgeisio?

Dim o reidrwydd. Bydd yn rhaid i chi gydymffurfio a’n meini prawf cymhwystra o hyd a dangos bod y materion cymdeithasol cymhleth rydych yn gweithio â hwy’n cael effaith sylweddol ar fywydau’r bobl rydych yn gweithio â hwy. Er enghraifft, bydd rhai rhieni ifanc yn cael llawer o help gan eu rhieni a’u partner, ac ni fydd hynny felly’n cael ei weld fel delio â mater cymdeithasol cymhleth. Byddwn hefyd am weld bod eich gwaith yn drwyadl, cyfannol ac wedi’i dargedu, fel y disgrifiwyd uchod.

Rydym yn gweithio ar fater cymdeithasol cymhleth nad yw wedi’i rhestru ar eich meini prawf cymhwystra. A ydym ni’n gymwys i ymgeisio?

Nac ydych, yn anffodus, oherwydd bod terfyn ar ein cronfeydd, rydym yn dyfarnu grantiau’n unig i elusennau sy’n gweithio â phobl sy’n profi o leiaf un o’r materion cymdeithasol cymhleth sy’n cael eu targedu gennym.

Rydych yn holi am ein cronfeydd wrth gefn rhydd – beth yw cronfeydd wrth gefn rhydd?

Cronfeydd wrth gefn rhydd yw faint o gronfeydd arian parod anghyfyngedig a oedd gan eich elusen ar ddiwedd blwyddyn. Mae hyn yn cynnwys cronfeydd wrth gefn rydych wedi penderfynu’u dyfarnu ond sy’n rhydd i’w hailddyfarnu yn ôl yr angen ac nid yw hyn yn cynnwys gwerth asedau sefydlog fel adeiladau.

Rydym yn elusen newydd, ac nid oes gennym flwyddyn o gyfrifon cyhoeddedig. A ydym ni’n gymwys i ymgeisio?

Nac ydych, mi fydd yn rhaid i chi aros nes bydd cyfrifon eich blwyddyn gyntaf wedi’u cyhoeddi ar wefan y Comisiwn Elusennau. Ar yr adeg honno, os byddwch yn cydymffurfio â’n meini prawf cymhwystra byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Rydym yn elusen sydd wedi uno’n ddiweddar a heb flwyddyn o gyfrifon cyhoeddedig. A ydym ni’n gymwys i ymgeisio?

Fel elusen sydd wedi uno’n ddiweddar, mi allwch ymgeisio am grant os gallwch ddangos:

 • Os yw eich incwm yn eich set ddiwethaf o gyfrifon cyhoeddedig rhwng £25,000 a £1 miliwn. Os nad oes gan eich elusen newydd ei chofrestru flwyddyn o gyfrifon wedi’u cyhoeddi eto, gallwch ddefnyddio cyfrifon diweddaraf yr elusennau cyn iddynt uno. Rhaid i incwm cyfunol y ddwy set o gyfrifon fod yn llai na £1 miliwn.
 • Os oes gennych lai na 12 mis o gronfeydd wrth gefn rhydd. Os nad oes gan eich elusen newydd ei chofrestru flwyddyn o gyfrifon wedi’u cyhoeddi eto, gallwch ddefnyddio cyfrifon diweddaraf yr elusennau cyn iddynt uno. Rhaid i gronfeydd wrth gefn rhydd cyfunol y ddwy elusen fod yn llai na gwariant cyfunol y ddwy elusen.
 • Bod o leiaf un o’r elusennau sydd wedi uno wedi bod yn darparu gwasanaethau wyneb yn wyneb am o leiaf blwyddyn.

Nid oes gennym ein rhif elusen ein hunain. A allwn ni ymgeisio gan ddefnyddio rhif elusen mudiad ymbarél?

Na allwch, ni allwn eich ariannu oni bai bod eich elusen wedi’u chofrestru’n annibynnol â’r Comisiwn Elusennau, a bod gan eich elusen gyfrif banc yn ei henw ei hun.

Roedd ein hincwm yn ein set ddiweddaraf o gyfrifon cyhoeddedig yn llai na £25,000 NEU’N fwy na £1 miliwn. A allwn ni ymgeisio?

Na allwch. Rhaid i incwm eich elusen fod rhwng £25,000 a £1 miliwn. Bydd y terfynau hyn yn dal yn gymwys hyd yn oed os yw eich incwm yn fwy na £1 miliwn oherwydd taliad anarferol neu untro fel cymynrodd neu grant cyfalaf.

Os ydych chi’n elusen sydd newydd uno a’ch bod yn defnyddio cyfrifon cyhoeddedig yr elusennau sydd wedi uno, rhaid i’r incwm cyfunol fod yn llai na £1 miliwn.

A oes yn rhaid i’n helusen fod â’i chyfrif banc ei hun i fod yn gymwys i ymgeisio?

Oes, rhaid i’ch elusen fod â chyfrif banc yn ei henw ei hun. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu eich grant i’r cyfrif banc hwn.

A ydych chi’n ariannu elusennau plant?

Mae ein grantiau’n canolbwyntio ar oedolion. Bydd yn rhaid i chi fod yn gweithio â phobl 17 oed a hŷn – gweler y canllawiau ar ein tudalen Nodiadau i Ymgeiswyr am eithriadau.

Rydym yn asiantaeth gynghori, a allwn ni ymgeisio?

Rydym yn ariannu elusennau os yw eich gwaith craidd yn darparu cyngor ond dim ond os yw’n helpu pobl sy’n profi’r materion cymdeithasol cymhleth sy’n cael eu targedu gennym A bod cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu – e.e. cynrychiolaeth, proses atgyfeirio ffurfiol, help â blaendaliadau. Bydd angen i chi allu adrodd ar effaith tymor hwy’r cymorth rydych yn ei ddarparu.

Nid ydym yn ariannu cyngor untro na llinellau cymorth.

Rydym yn wasanaeth cwnsela, a allwn ni ymgeisio?

Nid ydym yn ariannu elusennau os mai eich gwaith craidd yw darparu cwnsela, oni bai bod hyn yn rhan o’r cymorth ehangach rydych yn ei ddarparu i roi sylw i’r materion cymdeithasol cymhleth sy’n cael eu targedu gennym.

Er enghraifft, byddem yn ystyried ariannu cwnsela fel rhan o raglen i bobl sy’n gwella o gam-drin sylweddau.

Ailymgeisio am Grantiau

Mae’r grant sydd gennym â chi’n dal yn fyw, a allwn ni ymgeisio am un arall?

Gallwch ymgeisio os oes llai na 6 mis yn weddill ar eich grant cyfredol. Fodd bynnag, gall deiliaid grant rhaglen genedlaethol (fel ein rhaglenni seilwaith, cyfiawnder troseddol neu ddiwygio lles) ymgeisio ar unrhyw adeg.

Os nad ydych yn siŵr a yw hyn yn gymwys i’ch elusen chi, cysylltwch â ni cyn dechrau ar eich cais drwy ffonio ein tîm ar 0370 411 1223 neu e-bostio enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Pa bryd mae ceisiadau’n agor a chau?

Mae hon yn rhaglen grantiau agored, sy’n golygu nad oes dyddiad cau. Gallwch gyflwyno eich cais ar unrhyw adeg, a byddwn yn ymdrechu i roi’r penderfyniad i chi o fewn pedwar mis. 

Rydym wedi anghofio ein cyfrinair. Beth ddylem ei wneud?

Ar y dudalen mewngofnodi i’ch cyfrif, cliciwch ar 'Forgot Password?' yn y gornel chwith isaf. Bydd e-bost yn cynnwys cyfarwyddiadau’n cael ei anfon i’ch cyfeiriad e-bost. Os ydych yn dal i gael trafferth mewngofnodi i’ch cyfrif, ffoniwch ein tîm ar 0370 411 1223 neu e-bostiwch enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk

Roedd gan ein helusen gyfrif ar eich safle yn y gorffennol, ond nid yw’r manylion mewngofnodi gennym erbyn hyn. Beth ddylem ei wneud?

Os ydych yn cael trafferth mewngofnodi i’ch cyfrif, neu os ydych wedi anghofio eich manylion mewngofnodi, cysylltwch â’n tîm ar 0370 411 1223 neu e-bostiwch enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Mi hoffem ddiweddaru ein cyfrif ar-lein i gynnwys manylion cyswllt newydd, sut mae gwneud hyn?

Os yw eich manylion mewngofnodi presennol gyda chi, gallwch ddiweddaru’r manylion cyswllt eich hun drwy fewngofnodi a chlicio ar yr eicon person ar ochr dde’r sgrin, dewiswch Settings ar y gwymplen ac yna ‘Personal Details’ o’r ddewislen ar y chwith. Teipiwch eich manylion newydd ac yna cliciwch y botwm Save.

Os nad oes gennych fynediad at y cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gysylltu â’ch cyfrif erbyn hyn neu os hoffech ddiweddaru manylion cyswllt eich sefydliad, ffoniwch ein tîm ar 0370 411 1223 neu e-bostiwch enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Gwylio ein Gweminar ar Gyllid Craidd a Holi ac Ateb

Dysgwch ragor am y gronfa, y broses ymgeisio a chymhwystra am ein cyllid craidd yn y weminar hon gyda’r Tîm Grantiau.

 

Cwestiynau o hyd? Lawrlwythwch ein meini prawf cymhwystra.

Cydraddoldeb Hiliol

Two men from ethnic background with lady in the centre, all wearing chef caps and preparing food in a kitchen.

 

O dan ein maes Cydraddoldeb Hiliol, rydym yn awyddus i helpu elusennau lle mae dros hanner eu Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gweld eu hunain fel aelodau o’r gymuned Ddu, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig.

Mae’r arian hwn yn addas ar eich cyfer chi os gallwch ddangos bod rhai o’r gwasanaethau rydych yn eu darparu’n drwyadl, yn gyfannol ac wedi’u targedu at fater cymdeithasol cymhleth penodol. Byddwch hefyd yn gallu dweud wrthym beth yw anghenion y gymuned rydych yn ei gwasanaethu, a sut yr ydych wedi dod i’r casgliad hwnnw. 

Materion cymdeithasol cymhleth

Dewiswch y mater cymdeithasol cymhleth sy’n disgrifio orau prif bwyslais eich gwaith.

Prif Ystadegau am Ariannu

£17.6m

wedi’i fuddsoddi mewn elusennau drwy grantiau yn 2020

723

o elusennau bach a lleol a gefnogwyd ar unrhyw adeg

469

o elusennau wedi cael cymorth datblygu yn 2020

Llwyddiannau

Tarwch olwg ar enghreifftiau o’r gwaith rydym wedi’i ariannu

Cookie Notice