Caethiwed a Dibyniaeth

Byddwn ni’n derbyn ceisiadau newydd gan elusennau bach a lleol cymwys hyd at 5pm ddydd Gwener 29 Gorffennaf 2022. Rydym yn cefnogi elusennau gydag incwm blynyddol rhwng £25,000 a £1 miliwn sy’n gweithio â phobl y mae eu bywydau wedi’u heffeithio’n sylweddol gan eu dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau a sylweddau eraill, neu gamblo, yn ogystal â’u teuluoedd. Rydym yn cynnig grant dwy flynedd anghyfyngedig o £50,000 ynghyd â chymorth datblygu i helpu eich elusen i arwain newid.

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn ymgeisio am arian

1

Dysgu am y math o waith rydym yn ei ariannu

Dechrau drwy ddethol y mater cymdeithasol cymhleth mae eich elusen yn canolbwyntio arni’n bennaf

Dechrau drwy ddethol y mater cymdeithasol cymhleth mae eich elusen yn canolbwyntio arni’n bennaf

2

Gwirio eich cymhwystra mewn pum munud

Nodi’r awdurdod lleol lle mae eich gwaith yn digwydd

Nodi’r awdurdod lleol lle mae eich gwaith yn digwydd

3

Byddwn yn anfon dolen at ffurflen gais fer atoch

Dywedwch wrthym am eich elusen, y gwahaniaeth rydych yn ei wneud a’ch anghenion datblygiadol

Dywedwch wrthym am eich elusen, y gwahaniaeth rydych yn ei wneud a’ch anghenion datblygiadol

4

Bydd eich cais yn cael ei adolygu gan un o’n Swyddogion Grantiau

Byddwch yn ystyried sut mae eich elusen yn cyd-fynd â’n meini prawf

Byddwch yn ystyried sut mae eich elusen yn cyd-fynd â’n meini prawf

5

Byddwn yn trefnu cyfarfod rhithiol ag un o’n rheolwyr

Byddwn yn eich hysbysu a fyddwch yn mynd ymlaen at y Panel Grantiau am benderfyniad terfynol

Byddwn yn eich hysbysu a fyddwch yn mynd ymlaen at y Panel Grantiau am benderfyniad terfynol

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Gorffennaf 2022. Ein nod yw rhoi penderfyniad i chi o fewn pedwar mis

Yr Hyn Rydym yn ei Ariannu

Yr hyn a olygir wrth Gaethiwed a Dibyniaeth

Pobl y mae eu bywydau wedi’u heffeithio’n sylweddol gan eu dibyniaeth ar, er enghraifft, alcohol, cyffuriau, sylweddau a/neu gamblo.

Y mathau o waith a ariennir gennym

Bydd eich gwaith yn cynnwys gweithio’n uniongyrchol â’r unigolyn â’r ddibyniaeth a gall hefyd gynnwys gweithio â’u teuluoedd.

Gallwch lawrlwytho ein meini prawf cymhwystra llawn yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn cyllid yw 29 Gorffennaf 2022

O 29 Gorffennaf 2022 ymlaen, byddwn ni ar gau i geisiadau newydd am gyllid wrth i ni baratoi i lansio ein strategaeth newydd ym mis Hydref. Byddwn ni’n derbyn ceisiadau newydd gan elusennau bach a lleol cymwys hyd at 5pm ddydd Gwener 29 Gorffennaf 2022. Ein nod yw rhoi penderfyniad i bob elusen o fewn pedwar mis. 

Rydyn ni eisiau sicrhau bod pob grant sy’n rhan o’n strategaeth Ymestyn Ymhellach ar gyfer 2018 – 2022 eleni. Mae hyn yn ein galluogi i flaenoriaethu asesu’r ceisiadau hyn wrth ddatblygu ein rhaglen ariannu newydd a fydd yn agor yn ddiweddarach eleni.

Rydyn ni’n annog pob elusen gymwys i wneud cais am grant anghyfyngedig o £50,000 erbyn 29 Gorffennaf. Ochr yn ochr â’r cyllid, bydd elusennau’n cael mynediad at gymorth meithrin gallu gan gydweithwyr neu ymgynghorwyr arbenigol o Lloyds Banking Group.  

Os hoffech chi glywed gennym ni cyn gynted ag y bydd ein cyllid yn agor, gallwch chi, gallwch gofrestru ar gyfer ein rhybudd e-bost yma.

Sut yr ydym yn rheoli Blaenoriaethau Rhanbarthol

Rydym yn cydnabod bod llawer o elusennau a fyddai’n hoffi ac a allai elwa ar ein cefnogaeth ond, fel pob cyllidwr arall, mae terfyn ar yr adnoddau sydd ar gael inni. Yn wir, rhwng nawr a diwedd 2021, dim ond tua 190 o grantiau newydd y byddwn yn gallu eu dyrannu i elusennau bach yng Nghymru a Lloegr, ac rydym yn sylweddoli bod llawer mwy na hynny a fyddai’n gymwys i ymgeisio.

Rydym hefyd am fod yn agored a thryloyw ag elusennau ac eisiau gwneud y gorau o’u hamser drwy ei gwneud yn glir o’r cychwyn pa elusennau rydym fwyaf tebygol o’u hariannu ar unrhyw adeg. Felly, rydym wedi cyflwyno ‘blaenoriaethau rhanbarthol’.

Cafodd y Blaenoriaethau Rhanbarthol eu diwygio ddiwethaf ar 18 Marwth 2022.

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth

Trwyadl  

Rydym yn ariannu elusennau sy’n gweithio â phobl dros gyfnod hir (lleiafswm o 12 wythnos). O ganlyniad, nid ydym yn ariannu gwaith sy’n gyngor untro neu gyfeirio’n bennaf.

Cyfannol a chanolbwyntio ar yr unigolyn

Rydym yn disgwyl bod elusen yn defnyddio 'dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn'. Bydd yr unigolyn yn cael ei asesu a bydd eu hanghenion wedi’u canfod gyda chynllun cymorth yn cael ei roi ar waith. Os na all eich elusen ddiwallu’r holl anghenion a ganfuwyd, bydd angen i chi ddweud wrthym sut yr ydych yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i roi sylw i hyn.

Wedi’i dargedu

Ni allwn gefnogi gwaith sy’n adweithiol yn unig, na gwaith sydd er budd cymuned ddaearyddol gyfan. Bydd yr elusen wedi dewis grŵp penodol o fuddiolwyr, bydd yn deall eu hanghenion ac yn mynd ati’n rhagweithiol i’w helpu.

Cefnogi siwrnai o newid

Rydym yn disgwyl y bydd elusen yn gallu monitro a mesur newidiadau positif, sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Efallai na fydd y rhain yn ganlyniadau ‘caled’ bob amser, ond bydd angen inni weld tystiolaeth bod yr elusen yn helpu ei defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu sgiliau newydd, annibyniaeth, sicrwydd a/neu weithrediad.

Cyllid costau craidd

Nid ydym yn gosod llawer o gyfyngiadau ar y grantiau rydym yn eu dyfarnu, rydym yn hytrach yn ymddiried yn yr elusennau i wario eu harian yn y ffordd maent yn teimlo sy’n briodol. Felly, nid ydym yn gofyn am gyllideb, na sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

Cymorth Datblygiadol

Rydym yn gallu cynnig cymorth datblygiadol wedi’i deilwra ar gyfer elusennau i helpu i gynyddu eu galluoedd sefydliadol, i wella eu cydnerthedd a’u cynaliadwyedd. Mi all hwnnw fod yn help i sefydlu cronfa ddata newydd, ac mi all ein hymgynghorwyr arbenigol eich helpu â’ch trefniadau llywodraethu neu waith codi arian, neu hyd yn oed roi arweiniad ar fater ariannol neu adnoddau dynol penodol. Rydym yn deall yr effaith y gall help o’r fath ei gael, felly rydym yn arbennig o awyddus i weithio ag elusennau sy’n gallu dangos dealltwriaeth o’r anawsterau datblygiad sefydliadol maent yn eu prifi, ac sy’n awyddus i’w datrys.

Cyllid anghyfyngedig

Mae hon yn rhaglen grantiau anghyfyngedig sy’n golygu y gallwch ddefnyddio’r grant i unrhyw ddiben sy’n hybu nodau eich elusen. Er enghraifft, efallai bydd eich Bwrdd yn penderfynu creu cronfa wrth gefn neu dalu am sgiliau ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu fel sefydliad. Ni fyddwn yn gofyn am gyllideb na sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

Ein maes cyllido Cydraddoldeb Hiliol

O dan ein maes Cydraddoldeb Hiliol, rydym yn awyddus i helpu elusennau lle mae dros hanner eu Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gweld eu hunain fel aelodau o’r gymuned Ddu, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig.

Mae’r arian hwn yn addas ar eich cyfer chi os gallwch ddangos bod rhai o’r gwasanaethau rydych yn eu darparu’n drwyadl, yn gyfannol ac wedi’u targedu at fater cymdeithasol cymhleth penodol. Byddwch hefyd yn gallu dweud wrthym beth yw anghenion y gymuned rydych yn ei gwasanaethu, a sut yr ydych wedi dod i’r casgliad hwnnw.

Dysgu mwy am ein cyllid Cydraddoldeb Hiliol.

Gwylio ein Gweminar ar Gyllid Craidd a Holi ac Ateb

Dysgwch ragor am y gronfa, y broses ymgeisio a chymhwystra am ein cyllid craidd yn y weminar hon gyda’r Tîm Grantiau.

 

Cwestiynau o hyd? Lawrlwythwch ein meini prawf cymhwystra.

Yn anffodus, dydyn ni ddim yn adnabod yr awdurdod lleol a roesoch. Rhowch gynnig arall arni. Os ydych chi’n dal i gael problemau, anfonwch e-bost atom ni enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Mae'n ddrwg gennym, ni allwn gydnabod yr awdurdod lleol y gwnaethoch ei nodi. Trio eto os gwelwch yn dda.

Os ydych chi'n dal i gael problemau, ffoniwch ein tîm cymorth ar 0370 411 1223 neu anfonwch e-bost atom yn enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Gwneud cais am arian ar gyfer Caethiwed a Dibyniaeth ar Alcohol, Cyffuriau, Sylweddau a/neu Gamblo

Awdurdod lleol

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

 • Adur
 • Allerdale
 • Amber Valley
 • Arun
 • Ashfield
 • Ashford
 • Babergh
 • Barking and Dagenham
 • Barnet
 • Barnsley
 • Barrow-in-Furness
 • Basildon
 • Basingstoke and Deane
 • Bassetlaw
 • Bath and North East Somerset
 • Bedford
 • Bexley
 • Birmingham
 • Blaby
 • Blackburn with Darwen
 • Blackpool
 • Blaenau Gwent
 • Bolsover
 • Bolton
 • Boston
 • Bournemouth, Christchurch and Poole
 • Bracknell Forest
 • Bradford
 • Braintree
 • Breckland
 • Brent
 • Brentwood
 • Bridgend
 • Brighton and Hove
 • Bristol, City of
 • Broadland
 • Bromley
 • Bromsgrove
 • Broxbourne
 • Broxtowe
 • Burnley
 • Bury
 • Caerphilly
 • Calderdale
 • Cambridge
 • Camden
 • Cannock Chase
 • Canterbury
 • Cardiff
 • Carlisle
 • Carmarthenshire
 • Castle Point
 • Central Bedfordshire
 • Ceredigion
 • Charnwood
 • Chelmsford
 • Cheltenham
 • Cherwell
 • Cheshire East
 • Cheshire West and Chester
 • Chesterfield
 • Chichester
 • Chorley
 • City of London
 • Colchester
 • Conwy
 • Copeland
 • Cornwall
 • Cotswold
 • County Durham
 • Coventry
 • Craven
 • Crawley
 • Croydon
 • Dacorum
 • Darlington
 • Dartford
 • Denbighshire
 • Derby
 • Derbyshire Dales
 • Doncaster
 • Dover
 • Dudley
 • Ealing
 • East Cambridgeshire
 • East Devon
 • East Hampshire
 • East Hertfordshire
 • East Lindsey
 • East Riding of Yorkshire
 • East Staffordshire
 • Eastbourne
 • Eastleigh
 • Eden
 • Elmbridge
 • Enfield
 • Epping Forest
 • Epsom and Ewell
 • Erewash
 • Exeter
 • Fareham
 • Fenland
 • Flintshire
 • Forest of Dean
 • Fylde
 • Gateshead
 • Gedling
 • Gloucester
 • Gosport
 • Gravesham
 • Great Yarmouth
 • Greenwich
 • Guildford
 • Gwynedd
 • Hackney
 • Halton
 • Hambleton
 • Hammersmith and Fulham
 • Harborough
 • Haringey
 • Harlow
 • Harrogate
 • Harrow
 • Hart
 • Hartlepool
 • Hastings
 • Havant
 • Havering
 • Herefordshire, County of
 • Hertsmere
 • High Peak
 • Hillingdon
 • Hinckley and Bosworth
 • Horsham
 • Hounslow
 • Huntingdonshire
 • Hyndburn
 • Ipswich
 • Isle of Anglesey
 • Isle of Man
 • Isle of Wight
 • Isles of Scilly
 • Islington
 • Kensington and Chelsea
 • King's Lynn and West Norfolk
 • Kingston upon Hull, City of
 • Kingston upon Thames
 • Kirklees
 • Knowsley
 • Lambeth
 • Lancaster
 • Leeds
 • Leicester
 • Lewes
 • Lewisham
 • Lichfield
 • Lincoln
 • Liverpool
 • Luton
 • Maidstone
 • Maldon
 • Malvern Hills
 • Manchester
 • Mansfield
 • Medway
 • Melton
 • Mendip
 • Merthyr Tydfil
 • Merton
 • Mid Devon
 • Mid Suffolk
 • Mid Sussex
 • Middlesbrough
 • Milton Keynes
 • Mole Valley
 • Monmouthshire
 • Neath Port Talbot
 • New Forest
 • Newark and Sherwood
 • Newcastle upon Tyne
 • Newcastle-under-Lyme
 • Newham
 • Newport
 • North Devon
 • North East Derbyshire
 • North East Lincolnshire
 • North Hertfordshire
 • North Kesteven
 • North Lincolnshire
 • North Norfolk
 • North Somerset
 • North Tyneside
 • North Warwickshire
 • North West Leicestershire
 • Northumberland
 • Norwich
 • Nottingham
 • Nuneaton and Bedworth
 • Oadby and Wigston
 • Oldham
 • Oxford
 • Pembrokeshire
 • Pendle
 • Peterborough
 • Plymouth
 • Poole
 • Portsmouth
 • Powys
 • Preston
 • Reading
 • Redbridge
 • Redcar and Cleveland
 • Redditch
 • Reigate and Banstead
 • Rhondda Cynon Taf
 • Ribble Valley
 • Richmond upon Thames
 • Richmondshire
 • Rochdale
 • Rochford
 • Rossendale
 • Rother
 • Rotherham
 • Rugby
 • Runnymede
 • Rushcliffe
 • Rushmoor
 • Rutland
 • Ryedale
 • Salford
 • Sandwell
 • Scarborough
 • Sedgemoor
 • Sefton
 • Selby
 • Sevenoaks
 • Sheffield
 • Shepway
 • Shropshire
 • Slough
 • Solihull
 • South Cambridgeshire
 • South Derbyshire
 • South Gloucestershire
 • South Hams
 • South Holland
 • South Kesteven
 • South Lakeland
 • South Norfolk
 • South Oxfordshire
 • South Ribble
 • South Somerset
 • South Staffordshire
 • South Tyneside
 • Southampton
 • Southend-on-Sea
 • Southwark
 • Spelthorne
 • St Albans
 • St. Helens
 • Stafford
 • Staffordshire Moorlands
 • Stevenage
 • Stockport
 • Stockton-on-Tees
 • Stoke-on-Trent
 • Stratford-on-Avon
 • Stroud
 • Sunderland
 • Surrey Heath
 • Sutton
 • Swale
 • Swansea
 • Swindon
 • Tameside
 • Tamworth
 • Tandridge
 • Teignbridge
 • Telford and Wrekin
 • Tendring
 • Test Valley
 • Tewkesbury
 • Thanet
 • The Vale of Glamorgan
 • Three Rivers
 • Thurrock
 • Tonbridge and Malling
 • Torbay
 • Torfaen
 • Torridge
 • Tower Hamlets
 • Trafford
 • Tunbridge Wells
 • Uttlesford
 • Vale of White Horse
 • Wakefield
 • Walsall
 • Waltham Forest
 • Wandsworth
 • Warrington
 • Warwick
 • Watford
 • Waverley
 • Wealden
 • Welwyn Hatfield
 • West Berkshire
 • West Devon
 • West Lancashire
 • West Lindsey
 • West Oxfordshire
 • Westminster
 • Wigan
 • Wiltshire
 • Winchester
 • Windsor and Maidenhead
 • Wirral
 • Woking
 • Wokingham
 • Wolverhampton
 • Worcester
 • Worthing
 • Wrexham
 • Wychavon
 • Wyre
 • Wyre Forest
 • York
 • Dorset
 • East Suffolk
 • West Suffolk
 • Folkestone and Hythe
 • Buckinghamshire
 • Somerset West and Taunton
 • North Northamptonshire
 • West Northamptonshire
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Yns Mon
 • Merthy Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Abertawe
 • Tor-Faen
 • Bro Morgannwg
 • Wrecsam

Llwyddiannau

Ein Heffaith ar Ddibyniaeth yn 2020

33

grant newydd wedi’u dyfarnu i elusennau sy’n helpu pobl i reoli dibyniaethau

£904,006

wedi’i ddyfarnu mewn grantiau newydd

38

cyfanswm nifer yr elusennau rydyn ni mewn partneriaeth â nhw i helpu pobl sydd â dibyniaeth 

Cookie Notice