Cydraddoldeb Hiliol

Rydym yn cefnogi elusennau ag incwm blynyddol rhwng £25,000 a £1 miliwn sydd ag enw da am helpu pobl o gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig i oresgyn materion cymdeithasol cymhleth. Rydym yn cynnig grant anghyfyngedig am ddwy flynedd o £50,000 ynghyd â chymorth datblygu i helpu eich elusen i wneud newidiadau.

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn ymgeisio am arian

1

Dysgu am y math o waith rydym yn ei ariannu

Dechrau drwy ddethol y mater cymdeithasol cymhleth mae eich elusen yn canolbwyntio arni’n bennaf

Dechrau drwy ddethol y mater cymdeithasol cymhleth mae eich elusen yn canolbwyntio arni’n bennaf

2

Gwirio eich cymhwystra mewn pum munud

Nodi’r awdurdod lleol lle mae eich gwaith yn digwydd

Nodi’r awdurdod lleol lle mae eich gwaith yn digwydd

3

Byddwn yn anfon dolen at ffurflen gais fer atoch

Dywedwch wrthym am eich elusen, y gwahaniaeth rydych yn ei wneud a’ch anghenion datblygiadol

Dywedwch wrthym am eich elusen, y gwahaniaeth rydych yn ei wneud a’ch anghenion datblygiadol

4

Bydd eich cais yn cael ei adolygu gan un o’n Swyddogion Grantiau

Byddwch yn ystyried sut mae eich elusen yn cyd-fynd â’n meini prawf

Byddwch yn ystyried sut mae eich elusen yn cyd-fynd â’n meini prawf

5

Byddwn yn trefnu cyfarfod rhithiol ag un o’n rheolwyr

Byddwn yn eich hysbysu a fyddwch yn mynd ymlaen at y Panel Grantiau am benderfyniad terfynol

Byddwn yn eich hysbysu a fyddwch yn mynd ymlaen at y Panel Grantiau am benderfyniad terfynol

Mae ein ceisiadau yn agored drwy gydol y flwyddyn. Byddwn yn ymdrechu i roi penderfyniad i chi o fewn pedwar mis.

Yr Hyn Rydym yn ei Ariannu

Eleni, bydd o leiaf 25% o’r grantiau y byddwn yn eu dyrannu’n mynd i elusennau sy’n cael eu harwain gan ac ar gyfer cymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. O dan ein maes cyllido Cydraddoldeb Hiliol, rydym yn cefnogi elusennau y mae dros hanner eu Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cyfrif eu hunain fel aelodau o gymuned Ddu, Asiaidd neu leiafrif ethnig.

Mae cwmpas ‘Cymunedau Lleiafrif Ethnig’ yn cynnwys rhai sy’n hanesyddol wedi profi ymyleiddio, radicaleiddio, gormes a rhagfarn. Felly, mae cwmpas y gwaith yn cynnwys gwaith sydd o fudd i gymunedau Iddewig, Sipsiwn a Theithwyr a rhai cymunedau o fewnfudwyr.

Bydd eich elusen yn helpu pobl o gymunedau Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig penodol i oresgyn unrhyw rai o’r 11 mater cymdeithasol cymhleth canlynol:

 • Caethiwed a dibyniaeth
 • Ceiswyr lloches a ffoaduriaid
 • Rhai sy’n gadael gofal
 • Cam-drin domestig
 • Digartrefedd a rhai mewn llety bregus
 • Anableddau dysgu
 • Iechyd meddwl
 • Troseddu, carchar neu wasanaeth cymunedol
 • Cam-drin rhywiol a chamfanteisio
 • Masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern
 • Rhieni ifanc

Mae’r arian hwn yn briodol i chi os gallwch ddangos bod rhai o’r gwasanaethau a ddarperir gennych yn drwyadl, yn gyfannol ac wedi’u targedu at fater cymdeithasol cymhleth penodol. Byddwch hefyd yn gallu dweud wrthym am anghenion y gymuned rydych yn ei gwasanaethu, a sut yr ydych wedi’u canfod.

Yn anffodus, ni allwn gefnogi sefydliadau sy’n rhai ail haen neu seilwaith yn unig, ac ni allwn ychwaith gefnogi sefydliadau y mae eu gweithgarwch wedi’i gyfyngu i ymgyrchu’n

Gallwch lawrlwytho ein meini prawf cymhwystra llawn yma.

Ers 1 Awst 2021, rydym wedi bod yn agored i geisiadau Cydraddoldeb Hiliol o bob rhan o Gymru a Lloegr

Beth a olygir wrth dargedu: Nilaari Centre

I dargedu ein buddsoddiad lle man's angen mwyaf amdano, byddwn yn ystyried ceisiadau gan yr elusennau hynny’n unig sy’n darparu gwasanaethau uniongyrchol i bobl sy’n cael eu heffeithio gan un o’n materion cymdeithasol cymhleth.

Y llynedd, roedd elusennau llwyddiannus wedi dangos hanes blaenorol o ddarparu gwasanaethau wedi’u targedu’n benodol i fynd i’r afael ag un o’n materion cymdeithasol cymhleth.

Er enghraifft, yn 2020, ariannwyd y Nilaari Centre ym Mryste gennym, sy’n darparu gwasanaethau sy’n ddiwylliannol briodol ac wedi’u targedu at aelodau ei chymuned sy’n cael eu heffeithio gan salwch meddwl difrifol.

Mae hi’n elusen gofrestredig gyda dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu gofal cymdeithasol, cymorth, therapïau siarad a hyfforddiant, gan helpu pobl â salwch meddwl ac sy’n camddefnyddio sylweddau.

Mae salwch meddwl yn amharu’n sylweddol ar fywydau pob dydd y bobl maent yn eu helpu. Mae’r elusen yn defnyddio ei dealltwriaeth a’i phrofiad o gynnig cymorth iechyd meddwl i’w chymuned i eiriol dros gydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol mewn fforymau polisi strategol allweddol.

Mae eu help yn llenwi bylchau yn y ddarpariaeth statudol, yn canolbwyntio ar yr unigolyn, ac mae wedi’i dargedu at aelodau o’u cymuned sy’n profi salwch meddwl difrifol.

Beth a olygir wrth 'elusennau gan ac ar gyfer cymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig?: Yr Angelou Centre

Bydd dros hanner eich Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cyfrif eu hunain fel aelodau o gymuned Ddu, Asiaidd neu leiafrif ethnig. Byddem hefyd yn disgwyl i’ch sefydliad gynnig cymorth wedi’u dargedu at bobl o un neu fwy o gymunedau Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig.

Er enghraifft, yn 2020, dyfarnwyd grant o £50,000 gennym i The Angelou Centre yn Newcastle-upon-Tyne, sy’n grymuso menywod a phlant i ailadeiladu eu bywydau heb drais a chamdriniaeth. Nid yn unig y maent yno i helpu menywod a phlant du ac o leiafrifoedd ethnig nad yw eu hanghenion yn cael eu diwallu gan wasanaethau prif ffrwd, mae The Angelou Centre hefyd yn cynrychioli’r gymuned sy’n cael ei gwasanaethu ganddi, gan ddarparu ystod o wasanaethau fel:

 • Hyfforddiant a Datblygiad,
 • Prosiectau i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched
 • Llesiant a Chynhwysiant

Mae dros 95% o staff ac Ymddiriedolwyr The Angelou Centre yn fenywod Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig ac maent hefyd yn rhedeg grwpiau Voices i sicrhau bod lleisiau defnyddwyr gwasanaeth yn ganolog i’w gwaith. Maent yn cydweithio’n glos ag elusennau eraill sy’n cael eu harwain gan bobl o gymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac maent yn ymdrechu i weithio â phartneriaid strategol i greu systemau newid ar gyfer menywod du a lleiafrifol.

Mae The Angelou Centre yn helpu menywod a phlant drwy ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys Eiriolaeth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Annibynnol, cwnsela therapiwtig arbenigol dwyieithog, cymorth gan gymheiriaid i fenywod sy’n ffoi rhag camdriniaeth, a gwasanaethau llety i ffoaduriaid benywaidd.

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth

Trwyadl  

Rydym yn ariannu elusennau sy’n gweithio â phobl dros gyfnod hir (lleiafswm o 12 wythnos). O ganlyniad, nid ydym yn ariannu gwaith sy’n gyngor untro neu gyfeirio’n bennaf.

Cyfannol a chanolbwyntio ar yr unigolyn

Rydym yn disgwyl bod elusen yn defnyddio 'dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn'. Bydd yr unigolyn yn cael ei asesu a bydd eu hanghenion wedi’u canfod gyda chynllun cymorth yn cael ei roi ar waith. Os na all eich elusen ddiwallu’r holl anghenion a ganfuwyd, bydd angen i chi ddweud wrthym sut yr ydych yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i roi sylw i hyn.

Wedi’i dargedu

Ni allwn gefnogi gwaith sy’n adweithiol yn unig, na gwaith sydd er budd cymuned ddaearyddol gyfan. Bydd yr elusen wedi dewis grŵp penodol o fuddiolwyr, bydd yn deall eu hanghenion ac yn mynd ati’n rhagweithiol i’w helpu.

Cefnogi siwrnai o newid

Rydym yn disgwyl y bydd elusen yn gallu monitro a mesur newidiadau positif, sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Efallai na fydd y rhain yn ganlyniadau ‘caled’ bob amser, ond bydd angen inni weld tystiolaeth bod yr elusen yn helpu ei defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu sgiliau newydd, annibyniaeth, sicrwydd a/neu weithrediad.

Cyllid costau craidd

Nid ydym yn gosod llawer o gyfyngiadau ar y grantiau rydym yn eu dyfarnu, rydym yn hytrach yn ymddiried yn yr elusennau i wario eu harian yn y ffordd maent yn teimlo sy’n briodol. Felly, nid ydym yn gofyn am gyllideb, na sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

Cymorth Datblygiadol

Rydym yn gallu cynnig cymorth datblygiadol wedi’i deilwra ar gyfer elusennau i helpu i gynyddu eu galluoedd sefydliadol, i wella eu cydnerthedd a’u cynaliadwyedd. Mi all hwnnw fod yn help i sefydlu cronfa ddata newydd, ac mi all ein hymgynghorwyr arbenigol eich helpu â’ch trefniadau llywodraethu neu waith codi arian, neu hyd yn oed roi arweiniad ar fater ariannol neu adnoddau dynol penodol. Rydym yn deall yr effaith y gall help o’r fath ei gael, felly rydym yn arbennig o awyddus i weithio ag elusennau sy’n gallu dangos dealltwriaeth o’r anawsterau datblygiad sefydliadol maent yn eu prifi, ac sy’n awyddus i’w datrys.

Cyllid anghyfyngedig

Mae hon yn rhaglen grantiau anghyfyngedig sy’n golygu y gallwch ddefnyddio’r grant i unrhyw ddiben sy’n hybu nodau eich elusen. Er enghraifft, efallai bydd eich Bwrdd yn penderfynu creu cronfa wrth gefn neu dalu am sgiliau ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu fel sefydliad. Ni fyddwn yn gofyn am gyllideb na sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

Gwylio ein Gweminar ar Gyllid Craidd a Holi ac Ateb

Dysgwch fwy am y gronfa, y ffrwd gyllido Cydraddoldeb Hiliol, y broses ymgeisio a chymhwystra am ein cyllid craidd yn y weminar hon â’r Tîm Grantiau.

Cwestiynau o hyd? Lawrlwythwch ein meini prawf cymhwystra.

Yn anffodus, dydyn ni ddim yn adnabod yr awdurdod lleol a roesoch. Rhowch gynnig arall arni. Os ydych chi’n dal i gael problemau, anfonwch e-bost atom ni enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Mae'n ddrwg gennym, ni allwn gydnabod yr awdurdod lleol y gwnaethoch ei nodi. Trio eto os gwelwch yn dda.

Os ydych chi'n dal i gael problemau, ffoniwch ein tîm cymorth ar 0370 411 1223 neu anfonwch e-bost atom yn enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Ymgeisio am Gyllid ar gyfer Cydraddoldeb Hiliol

Awdurdod lleol

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

 • Adur
 • Allerdale
 • Amber Valley
 • Arun
 • Ashfield
 • Ashford
 • Babergh
 • Barking and Dagenham
 • Barnet
 • Barnsley
 • Barrow-in-Furness
 • Basildon
 • Basingstoke and Deane
 • Bassetlaw
 • Bath and North East Somerset
 • Bedford
 • Bexley
 • Birmingham
 • Blaby
 • Blackburn with Darwen
 • Blackpool
 • Blaenau Gwent
 • Bolsover
 • Bolton
 • Boston
 • Bournemouth, Christchurch and Poole
 • Bracknell Forest
 • Bradford
 • Braintree
 • Breckland
 • Brent
 • Brentwood
 • Bridgend
 • Brighton and Hove
 • Bristol, City of
 • Broadland
 • Bromley
 • Bromsgrove
 • Broxbourne
 • Broxtowe
 • Burnley
 • Bury
 • Caerphilly
 • Calderdale
 • Cambridge
 • Camden
 • Cannock Chase
 • Canterbury
 • Cardiff
 • Carlisle
 • Carmarthenshire
 • Castle Point
 • Central Bedfordshire
 • Ceredigion
 • Charnwood
 • Chelmsford
 • Cheltenham
 • Cherwell
 • Cheshire East
 • Cheshire West and Chester
 • Chesterfield
 • Chichester
 • Chorley
 • City of London
 • Colchester
 • Conwy
 • Copeland
 • Cornwall
 • Cotswold
 • County Durham
 • Coventry
 • Craven
 • Crawley
 • Croydon
 • Dacorum
 • Darlington
 • Dartford
 • Denbighshire
 • Derby
 • Derbyshire Dales
 • Doncaster
 • Dover
 • Dudley
 • Ealing
 • East Cambridgeshire
 • East Devon
 • East Hampshire
 • East Hertfordshire
 • East Lindsey
 • East Riding of Yorkshire
 • East Staffordshire
 • Eastbourne
 • Eastleigh
 • Eden
 • Elmbridge
 • Enfield
 • Epping Forest
 • Epsom and Ewell
 • Erewash
 • Exeter
 • Fareham
 • Fenland
 • Flintshire
 • Forest of Dean
 • Fylde
 • Gateshead
 • Gedling
 • Gloucester
 • Gosport
 • Gravesham
 • Great Yarmouth
 • Greenwich
 • Guildford
 • Gwynedd
 • Hackney
 • Halton
 • Hambleton
 • Hammersmith and Fulham
 • Harborough
 • Haringey
 • Harlow
 • Harrogate
 • Harrow
 • Hart
 • Hartlepool
 • Hastings
 • Havant
 • Havering
 • Herefordshire, County of
 • Hertsmere
 • High Peak
 • Hillingdon
 • Hinckley and Bosworth
 • Horsham
 • Hounslow
 • Huntingdonshire
 • Hyndburn
 • Ipswich
 • Isle of Anglesey
 • Isle of Man
 • Isle of Wight
 • Isles of Scilly
 • Islington
 • Kensington and Chelsea
 • King's Lynn and West Norfolk
 • Kingston upon Hull, City of
 • Kingston upon Thames
 • Kirklees
 • Knowsley
 • Lambeth
 • Lancaster
 • Leeds
 • Leicester
 • Lewes
 • Lewisham
 • Lichfield
 • Lincoln
 • Liverpool
 • Luton
 • Maidstone
 • Maldon
 • Malvern Hills
 • Manchester
 • Mansfield
 • Medway
 • Melton
 • Mendip
 • Merthyr Tydfil
 • Merton
 • Mid Devon
 • Mid Suffolk
 • Mid Sussex
 • Middlesbrough
 • Milton Keynes
 • Mole Valley
 • Monmouthshire
 • Neath Port Talbot
 • New Forest
 • Newark and Sherwood
 • Newcastle upon Tyne
 • Newcastle-under-Lyme
 • Newham
 • Newport
 • North Devon
 • North East Derbyshire
 • North East Lincolnshire
 • North Hertfordshire
 • North Kesteven
 • North Lincolnshire
 • North Norfolk
 • North Somerset
 • North Tyneside
 • North Warwickshire
 • North West Leicestershire
 • Northumberland
 • Norwich
 • Nottingham
 • Nuneaton and Bedworth
 • Oadby and Wigston
 • Oldham
 • Oxford
 • Pembrokeshire
 • Pendle
 • Peterborough
 • Plymouth
 • Poole
 • Portsmouth
 • Powys
 • Preston
 • Reading
 • Redbridge
 • Redcar and Cleveland
 • Redditch
 • Reigate and Banstead
 • Rhondda Cynon Taf
 • Ribble Valley
 • Richmond upon Thames
 • Richmondshire
 • Rochdale
 • Rochford
 • Rossendale
 • Rother
 • Rotherham
 • Rugby
 • Runnymede
 • Rushcliffe
 • Rushmoor
 • Rutland
 • Ryedale
 • Salford
 • Sandwell
 • Scarborough
 • Sedgemoor
 • Sefton
 • Selby
 • Sevenoaks
 • Sheffield
 • Shepway
 • Shropshire
 • Slough
 • Solihull
 • South Cambridgeshire
 • South Derbyshire
 • South Gloucestershire
 • South Hams
 • South Holland
 • South Kesteven
 • South Lakeland
 • South Norfolk
 • South Oxfordshire
 • South Ribble
 • South Somerset
 • South Staffordshire
 • South Tyneside
 • Southampton
 • Southend-on-Sea
 • Southwark
 • Spelthorne
 • St Albans
 • St. Helens
 • Stafford
 • Staffordshire Moorlands
 • Stevenage
 • Stockport
 • Stockton-on-Tees
 • Stoke-on-Trent
 • Stratford-on-Avon
 • Stroud
 • Sunderland
 • Surrey Heath
 • Sutton
 • Swale
 • Swansea
 • Swindon
 • Tameside
 • Tamworth
 • Tandridge
 • Teignbridge
 • Telford and Wrekin
 • Tendring
 • Test Valley
 • Tewkesbury
 • Thanet
 • The Vale of Glamorgan
 • Three Rivers
 • Thurrock
 • Tonbridge and Malling
 • Torbay
 • Torfaen
 • Torridge
 • Tower Hamlets
 • Trafford
 • Tunbridge Wells
 • Uttlesford
 • Vale of White Horse
 • Wakefield
 • Walsall
 • Waltham Forest
 • Wandsworth
 • Warrington
 • Warwick
 • Watford
 • Waverley
 • Wealden
 • Welwyn Hatfield
 • West Berkshire
 • West Devon
 • West Lancashire
 • West Lindsey
 • West Oxfordshire
 • Westminster
 • Wigan
 • Wiltshire
 • Winchester
 • Windsor and Maidenhead
 • Wirral
 • Woking
 • Wokingham
 • Wolverhampton
 • Worcester
 • Worthing
 • Wrexham
 • Wychavon
 • Wyre
 • Wyre Forest
 • York
 • Dorset
 • East Suffolk
 • West Suffolk
 • Folkestone and Hythe
 • Buckinghamshire
 • Somerset West and Taunton
 • North Northamptonshire
 • West Northamptonshire
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Yns Mon
 • Merthy Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Abertawe
 • Tor-Faen
 • Bro Morgannwg
 • Wrecsam
Cookie Notice