Iechyd Meddwl

Rydym yn cefnogi elusennau ag incwm blynyddol rhwng £25,000 a £1 miliwn sydd ag enw da am weithio â phobl sy’n byw gyda neu sy’n gwella o broblemau iechyd meddwl sydd wedi amharu’n sylweddol ar eu bywyd bob dydd. Rydym yn cynnig grant anghyfyngedig am ddwy flynedd o £50,000 ynghyd â chymorth datblygu i helpu eich elusen i wneud newidiadau.

Beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn ymgeisio am arian

1

Dysgu am y math o waith rydym yn ei ariannu

Dechrau drwy ddethol y mater cymdeithasol cymhleth mae eich elusen yn canolbwyntio arni’n bennaf

Dechrau drwy ddethol y mater cymdeithasol cymhleth mae eich elusen yn canolbwyntio arni’n bennaf

2

Gwirio eich cymhwystra mewn pum munud

Nodi’r awdurdod lleol lle mae eich gwaith yn digwydd

Nodi’r awdurdod lleol lle mae eich gwaith yn digwydd

3

Byddwn yn anfon dolen at ffurflen gais fer atoch

Dywedwch wrthym am eich elusen, y gwahaniaeth rydych yn ei wneud a’ch anghenion datblygiadol

Dywedwch wrthym am eich elusen, y gwahaniaeth rydych yn ei wneud a’ch anghenion datblygiadol

4

Bydd eich cais yn cael ei adolygu gan un o’n Swyddogion Grantiau

Byddwch yn ystyried sut mae eich elusen yn cyd-fynd â’n meini prawf

Byddwch yn ystyried sut mae eich elusen yn cyd-fynd â’n meini prawf

5

Byddwn yn trefnu cyfarfod rhithiol ag un o’n rheolwyr

Byddwn yn eich hysbysu a fyddwch yn mynd ymlaen at y Panel Grantiau am benderfyniad terfynol

Byddwn yn eich hysbysu a fyddwch yn mynd ymlaen at y Panel Grantiau am benderfyniad terfynol

Mae ein ceisiadau yn agored drwy gydol y flwyddyn. Byddwn yn ymdrechu i roi penderfyniad i chi o fewn pedwar mis.

Yr Hyn Rydym yn ei Ariannu

Rydym yn cefnogi elusennau sy’n arbenigo mewn helpu pobl i reoli ac i wella o broblemau iechyd meddwl difrifol a pharhaol sy’n amharu’n sylweddol ar eu bywyd bob dydd. Rydym yn disgwyl y bydd gan yr elusennau rydym yn eu hariannu lwybrau atgyfeirio cryf at neu o wasanaethau iechyd meddwl statudol a’u bod yn darparu cymorth wedi’i dargedu, sy’n gyfannol a thrwyadl.

Y mathau o waith rydym yn ei ariannu

Rydym yn awyddus i gefnogi elusennau sy’n helpu pobl sy’n rheoli problemau iechyd meddwl difrifol a pharhaol sy’n amharu’n sylweddol ar eu bywyd o ddydd i ddydd neu sy’n gwella o gyfnod o broblemau o’r fath sydd wedi digwydd yn y ddwy flynedd diwethaf.

Mae hyn yn cynnwys helpu pobl i reoli cyflyrau fel anhwylder deubegynol, sgitsoffrenia neu anhwylderau bwyta. Nid yw’n cynnwys:

 • cyflyrau niwrolegol fel dementia
 • anafiadau a gafwyd i’r ymennydd

Beth ydym ni’n ei ariannu?

Mae ein cyllid yn helpu elusennau arbenigol i lenwi’r bylchau mewn gwasanaethau statudol i bobl sy’n rheoli ac yn gwella o broblemau iechyd meddwl sydd wedi amharu’n sylweddol ar eu bywyd o ddydd i ddydd.

Rydym yn awyddus i ariannu elusennau sy’n

 • darparu gwasanaeth iechyd meddwl arbenigol, sy’n gweithio i gau bwlch mewn darpariaeth statudol. Wrth arbenigol rydym yn golygu y bydd o leiaf 50% o’r bobl rydych yn eu helpu yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol a/neu eilaidd. Bydd gan eich sefydliad lwybrau atgyfeirio rhwng gofal sylfaenol ac eilaidd, sy’n gweithio’r ddwy ffordd
 • cynnwys ‘iechyd meddwl’ a/neu gyflwr iechyd meddwl penodol yn eu hamcanion elusennol cyntaf neu ail
 • gallu dangos enw da am waith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn lle mae’r unigolyn yn cael ei asesu, bod eu hanghenion yn cael eu canfod a bod cynllun ar gyfer cymorth tymor hir yn cael ei roi ar waith. Os na fydd eich sefydliad yn gallu diwallu’r holl anghenion, byddwn yn disgwyl gweld llwybrau atgyfeirio cryf ar waith. Er enghraifft, byddwn yn disgwyl gweld cymorth therapiwtig/cwnsela, helpu’r unigolyn i gael gofal iechyd a chymdeithasol, cymorth tai, budd-daliadau, a datblygu hunan eiriolaeth.

Ni fyddwn yn ariannu elusennau sy’n darparu’r canlynol fel eu hunig wasanaeth

 • cwnsela
 • gweithgarwch llesiant i atal pobl rhag datblygu problemau iechyd meddwl (o’i gymharu â gweithgarwch o’r fath ar gyfer pobl sydd eisoes â salwch iechyd meddwl difrifol)
 • cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl statudol neu wirfoddol

Mae cwestiynau y gall eich Swyddog Grantiau eu gofyn yn cynnwys:

 • Faint o bobl ydych chi’n eu helpu y mae eu bywyd o ddydd i ddydd wedi’i effeithio’n sylweddol?
 • Pa ganran o’r bobl rydych yn eu helpu sydd wedi cael diagnosis clinigol?
 • O ble daw eich atgyfeiriadau?
 • Ym mha ffordd mae eich gwaith yn ategu’r ddarpariaeth statudol?
 • Sut ydych chi’n dangos tystiolaeth o’r gwahaniaeth mae eich gwasanaeth yn ei wneud?

Gallwch lawrlwytho ein meini prawf cymhwystra llawn yma.

Nid ydym yn ariannu elusennau sy’n darparu gwasanaeth cwnsela’n unig; rydym yn awyddus i ariannu gwasanaethau sy’n cynnig cymorth mwy cyfannol i bobl â phroblemau iechyd meddwl. Gallai’r rhain gael eu darparu’n fewnol neu mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Sut yr ydym yn rheoli Blaenoriaethau Rhanbarthol

Rydym yn cydnabod bod llawer o elusennau a fyddai’n hoffi ac a allai elwa ar ein cefnogaeth ond, fel pob cyllidwr arall, mae terfyn ar yr adnoddau sydd ar gael inni. Yn wir, rhwng nawr a diwedd 2021, dim ond tua 190 o grantiau newydd y byddwn yn gallu eu dyrannu i elusennau bach yng Nghymru a Lloegr, ac rydym yn sylweddoli bod llawer mwy na hynny a fyddai’n gymwys i ymgeisio.

Rydym hefyd am fod yn agored a thryloyw ag elusennau ac eisiau gwneud y gorau o’u hamser drwy ei gwneud yn glir o’r cychwyn pa elusennau rydym fwyaf tebygol o’u hariannu ar unrhyw adeg. Felly, rydym wedi cyflwyno ‘blaenoriaethau rhanbarthol’.

Mae ein proses ariannu’n ystyried anghenion lleol, niferoedd yr elusennau bach a chanolig sydd yn yr ardal, natur y rhanbarth a chydbwysedd ein portffolio.

Mae hynny’n golygu, pan fyddwch yn gwneud cais, rhaid i chi’n gyntaf ddewis y mater cymdeithasol cymhleth rydych yn mynd i’r afael ag ef, ac yna ym mha Awdurdod Lleol rydych yn gwneud y rhan fwyaf o’ch gwaith. Yn seiliedig ar yr wybodaeth honno, byddwch wedyn yn gallu gweld a fyddwn yn debygol o dderbyn cais gennych ar yr adeg honno. Cafodd y Blaenoriaethau Rhanbarthol presennol eu hadolygu a’u diweddaru ddechrau Awst 2021, a byddant mewn grym tan ddechrau 2022.

Cafodd y Blaenoriaethau Rhanbarthol eu diwygio ddiwethaf ar 18 Marwth 2022.

Yr hyn rydym yn ei olygu wrth

Trwyadl  

Rydym yn ariannu elusennau sy’n gweithio â phobl dros gyfnod hir (lleiafswm o 12 wythnos). O ganlyniad, nid ydym yn ariannu gwaith sy’n gyngor untro neu gyfeirio’n bennaf.

Cyfannol a chanolbwyntio ar yr unigolyn

Rydym yn disgwyl bod elusen yn defnyddio 'dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn'. Bydd yr unigolyn yn cael ei asesu a bydd eu hanghenion wedi’u canfod gyda chynllun cymorth yn cael ei roi ar waith. Os na all eich elusen ddiwallu’r holl anghenion a ganfuwyd, bydd angen i chi ddweud wrthym sut yr ydych yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i roi sylw i hyn.

Wedi’i dargedu

Ni allwn gefnogi gwaith sy’n adweithiol yn unig, na gwaith sydd er budd cymuned ddaearyddol gyfan. Bydd yr elusen wedi dewis grŵp penodol o fuddiolwyr, bydd yn deall eu hanghenion ac yn mynd ati’n rhagweithiol i’w helpu.

Cefnogi siwrnai o newid

Rydym yn disgwyl y bydd elusen yn gallu monitro a mesur newidiadau positif, sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Efallai na fydd y rhain yn ganlyniadau ‘caled’ bob amser, ond bydd angen inni weld tystiolaeth bod yr elusen yn helpu ei defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu sgiliau newydd, annibyniaeth, sicrwydd a/neu weithrediad.

Cyllid costau craidd

Nid ydym yn gosod llawer o gyfyngiadau ar y grantiau rydym yn eu dyfarnu, rydym yn hytrach yn ymddiried yn yr elusennau i wario eu harian yn y ffordd maent yn teimlo sy’n briodol. Felly, nid ydym yn gofyn am gyllideb, na sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

Cymorth Datblygiadol

Rydym yn gallu cynnig cymorth datblygiadol wedi’i deilwra ar gyfer elusennau i helpu i gynyddu eu galluoedd sefydliadol, i wella eu cydnerthedd a’u cynaliadwyedd. Mi all hwnnw fod yn help i sefydlu cronfa ddata newydd, ac mi all ein hymgynghorwyr arbenigol eich helpu â’ch trefniadau llywodraethu neu waith codi arian, neu hyd yn oed roi arweiniad ar fater ariannol neu adnoddau dynol penodol. Rydym yn deall yr effaith y gall help o’r fath ei gael, felly rydym yn arbennig o awyddus i weithio ag elusennau sy’n gallu dangos dealltwriaeth o’r anawsterau datblygiad sefydliadol maent yn eu prifi, ac sy’n awyddus i’w datrys.

Cyllid anghyfyngedig

Mae hon yn rhaglen grantiau anghyfyngedig sy’n golygu y gallwch ddefnyddio’r grant i unrhyw ddiben sy’n hybu nodau eich elusen. Er enghraifft, efallai bydd eich Bwrdd yn penderfynu creu cronfa wrth gefn neu dalu am sgiliau ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu fel sefydliad. Ni fyddwn yn gofyn am gyllideb na sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

Ein maes cyllido Cydraddoldeb Hiliol

O dan ein maes Cydraddoldeb Hiliol, rydym yn awyddus i helpu elusennau lle mae dros hanner eu Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gweld eu hunain fel aelodau o’r gymuned Ddu, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig.

Mae’r arian hwn yn addas ar eich cyfer chi os gallwch ddangos bod rhai o’r gwasanaethau rydych yn eu darparu’n drwyadl, yn gyfannol ac wedi’u targedu at fater cymdeithasol cymhleth penodol. Byddwch hefyd yn gallu dweud wrthym beth yw anghenion y gymuned rydych yn ei gwasanaethu, a sut yr ydych wedi dod i’r casgliad hwnnw.

Dysgu mwy am ein cyllid Cydraddoldeb Hiliol.

Gwylio ein Gweminar ar Gyllid Craidd a Holi ac Ateb

Dysgwch ragor am y gronfa, y broses ymgeisio a chymhwystra am ein cyllid craidd yn y weminar hon gyda’r Tîm Grantiau.

 

Cwestiynau o hyd? Lawrlwythwch ein meini prawf cymhwystra.

Yn anffodus, dydyn ni ddim yn adnabod yr awdurdod lleol a roesoch. Rhowch gynnig arall arni. Os ydych chi’n dal i gael problemau, anfonwch e-bost atom ni enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Mae'n ddrwg gennym, ni allwn gydnabod yr awdurdod lleol y gwnaethoch ei nodi. Trio eto os gwelwch yn dda.

Os ydych chi'n dal i gael problemau, ffoniwch ein tîm cymorth ar 0370 411 1223 neu anfonwch e-bost atom yn enquiries@lloydsbankfoundation.org.uk.

Ymgeisio am Gyllid ar gyfer Iechyd Meddwl

Awdurdod lleol

Ni ddarganfuwyd unrhyw ganlyniadau

 • Adur
 • Allerdale
 • Amber Valley
 • Arun
 • Ashfield
 • Ashford
 • Babergh
 • Barking and Dagenham
 • Barnet
 • Barnsley
 • Barrow-in-Furness
 • Basildon
 • Basingstoke and Deane
 • Bassetlaw
 • Bath and North East Somerset
 • Bedford
 • Bexley
 • Birmingham
 • Blaby
 • Blackburn with Darwen
 • Blackpool
 • Blaenau Gwent
 • Bolsover
 • Bolton
 • Boston
 • Bournemouth, Christchurch and Poole
 • Bracknell Forest
 • Bradford
 • Braintree
 • Breckland
 • Brent
 • Brentwood
 • Bridgend
 • Brighton and Hove
 • Bristol, City of
 • Broadland
 • Bromley
 • Bromsgrove
 • Broxbourne
 • Broxtowe
 • Burnley
 • Bury
 • Caerphilly
 • Calderdale
 • Cambridge
 • Camden
 • Cannock Chase
 • Canterbury
 • Cardiff
 • Carlisle
 • Carmarthenshire
 • Castle Point
 • Central Bedfordshire
 • Ceredigion
 • Charnwood
 • Chelmsford
 • Cheltenham
 • Cherwell
 • Cheshire East
 • Cheshire West and Chester
 • Chesterfield
 • Chichester
 • Chorley
 • City of London
 • Colchester
 • Conwy
 • Copeland
 • Cornwall
 • Cotswold
 • County Durham
 • Coventry
 • Craven
 • Crawley
 • Croydon
 • Dacorum
 • Darlington
 • Dartford
 • Denbighshire
 • Derby
 • Derbyshire Dales
 • Doncaster
 • Dover
 • Dudley
 • Ealing
 • East Cambridgeshire
 • East Devon
 • East Hampshire
 • East Hertfordshire
 • East Lindsey
 • East Riding of Yorkshire
 • East Staffordshire
 • Eastbourne
 • Eastleigh
 • Eden
 • Elmbridge
 • Enfield
 • Epping Forest
 • Epsom and Ewell
 • Erewash
 • Exeter
 • Fareham
 • Fenland
 • Flintshire
 • Forest of Dean
 • Fylde
 • Gateshead
 • Gedling
 • Gloucester
 • Gosport
 • Gravesham
 • Great Yarmouth
 • Greenwich
 • Guildford
 • Gwynedd
 • Hackney
 • Halton
 • Hambleton
 • Hammersmith and Fulham
 • Harborough
 • Haringey
 • Harlow
 • Harrogate
 • Harrow
 • Hart
 • Hartlepool
 • Hastings
 • Havant
 • Havering
 • Herefordshire, County of
 • Hertsmere
 • High Peak
 • Hillingdon
 • Hinckley and Bosworth
 • Horsham
 • Hounslow
 • Huntingdonshire
 • Hyndburn
 • Ipswich
 • Isle of Anglesey
 • Isle of Man
 • Isle of Wight
 • Isles of Scilly
 • Islington
 • Kensington and Chelsea
 • King's Lynn and West Norfolk
 • Kingston upon Hull, City of
 • Kingston upon Thames
 • Kirklees
 • Knowsley
 • Lambeth
 • Lancaster
 • Leeds
 • Leicester
 • Lewes
 • Lewisham
 • Lichfield
 • Lincoln
 • Liverpool
 • Luton
 • Maidstone
 • Maldon
 • Malvern Hills
 • Manchester
 • Mansfield
 • Medway
 • Melton
 • Mendip
 • Merthyr Tydfil
 • Merton
 • Mid Devon
 • Mid Suffolk
 • Mid Sussex
 • Middlesbrough
 • Milton Keynes
 • Mole Valley
 • Monmouthshire
 • Neath Port Talbot
 • New Forest
 • Newark and Sherwood
 • Newcastle upon Tyne
 • Newcastle-under-Lyme
 • Newham
 • Newport
 • North Devon
 • North East Derbyshire
 • North East Lincolnshire
 • North Hertfordshire
 • North Kesteven
 • North Lincolnshire
 • North Norfolk
 • North Somerset
 • North Tyneside
 • North Warwickshire
 • North West Leicestershire
 • Northumberland
 • Norwich
 • Nottingham
 • Nuneaton and Bedworth
 • Oadby and Wigston
 • Oldham
 • Oxford
 • Pembrokeshire
 • Pendle
 • Peterborough
 • Plymouth
 • Poole
 • Portsmouth
 • Powys
 • Preston
 • Reading
 • Redbridge
 • Redcar and Cleveland
 • Redditch
 • Reigate and Banstead
 • Rhondda Cynon Taf
 • Ribble Valley
 • Richmond upon Thames
 • Richmondshire
 • Rochdale
 • Rochford
 • Rossendale
 • Rother
 • Rotherham
 • Rugby
 • Runnymede
 • Rushcliffe
 • Rushmoor
 • Rutland
 • Ryedale
 • Salford
 • Sandwell
 • Scarborough
 • Sedgemoor
 • Sefton
 • Selby
 • Sevenoaks
 • Sheffield
 • Shepway
 • Shropshire
 • Slough
 • Solihull
 • South Cambridgeshire
 • South Derbyshire
 • South Gloucestershire
 • South Hams
 • South Holland
 • South Kesteven
 • South Lakeland
 • South Norfolk
 • South Oxfordshire
 • South Ribble
 • South Somerset
 • South Staffordshire
 • South Tyneside
 • Southampton
 • Southend-on-Sea
 • Southwark
 • Spelthorne
 • St Albans
 • St. Helens
 • Stafford
 • Staffordshire Moorlands
 • Stevenage
 • Stockport
 • Stockton-on-Tees
 • Stoke-on-Trent
 • Stratford-on-Avon
 • Stroud
 • Sunderland
 • Surrey Heath
 • Sutton
 • Swale
 • Swansea
 • Swindon
 • Tameside
 • Tamworth
 • Tandridge
 • Teignbridge
 • Telford and Wrekin
 • Tendring
 • Test Valley
 • Tewkesbury
 • Thanet
 • The Vale of Glamorgan
 • Three Rivers
 • Thurrock
 • Tonbridge and Malling
 • Torbay
 • Torfaen
 • Torridge
 • Tower Hamlets
 • Trafford
 • Tunbridge Wells
 • Uttlesford
 • Vale of White Horse
 • Wakefield
 • Walsall
 • Waltham Forest
 • Wandsworth
 • Warrington
 • Warwick
 • Watford
 • Waverley
 • Wealden
 • Welwyn Hatfield
 • West Berkshire
 • West Devon
 • West Lancashire
 • West Lindsey
 • West Oxfordshire
 • Westminster
 • Wigan
 • Wiltshire
 • Winchester
 • Windsor and Maidenhead
 • Wirral
 • Woking
 • Wokingham
 • Wolverhampton
 • Worcester
 • Worthing
 • Wrexham
 • Wychavon
 • Wyre
 • Wyre Forest
 • York
 • Dorset
 • East Suffolk
 • West Suffolk
 • Folkestone and Hythe
 • Buckinghamshire
 • Somerset West and Taunton
 • North Northamptonshire
 • West Northamptonshire
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Yns Mon
 • Merthy Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Abertawe
 • Tor-Faen
 • Bro Morgannwg
 • Wrecsam

Llwyddiannau

Ein Heffaith ar Iechyd Meddwl yn 2020

90

grant newydd wedi’u dyfarnu i elusennau sy’n rhoi sylw i faterion iechyd meddwl

£1,758,560

wedi’i ddyfarnu mewn grantiau newydd

122

cyfanswm nifer y partneriaethau gydag elusennau iechyd meddwl ledled Cymru a Lloegr

Cookie Notice